Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać

 • z niepełnosprawności;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • rodzice;
 • dyrektor przedszkola;
 • nauczyciel – wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem;
 • poradnia;
 • pomoc nauczyciela;
 • pracownik socjalny;
 • asystent rodziny;
 • kurator sądowy;
 • organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmuje wspomaganie dzieci w rozwoju ich mocnych stron lub minimalizujące skutki słabych stron, w szczególności poprzez zajęcia grupowe i indywidualne:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
 • zajęcia logopedyczne, 
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

Dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowuje się w zależności od potrzeb:

 • dla dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego – Indywidualny Program Edukacyjno‑Terapeutyczny,
 • dla dzieci mających opinię o wczesnym wspomaganiu – Plan Działań Wspierających. 

W przedszkolu zatrudnia się specjalistów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb dzieci, aktualnie są to: psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny. 

W celu zapewnienia opieki, w szczególności dzieciom mającym znaczne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu ruchowym, społecznym oraz intelektualnym, przedszkole może zatrudnić dodatkową pomoc nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest nieodpłatna i dobrowolna. Formy i wymiar godzin, określa koordynator organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z dyrektorem przedszkola. 

Komentowanie jest wyłączone.