Opłaty

Rodzic/opiekun prawny ponosi comiesięczne opłaty w ramach:

  • pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową wychowania przedszkolnego czyli od godz. 6.30 do 8.00 oraz od godz. 13.00 do 17.30.

Wysokość opłaty ustala się po zakończeniu miesiąca przeliczając każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu poprzez przemnożenie stawki godzinowej oraz łącznej liczby rozpoczętych godzin (60 minut) poza podstawą programową.

Wysokość stawki godzinowej wynosi 1,00 zł.

  • wyżywienia

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 15,00 zł.

Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej w formie odpisu w kolejnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia absencji dziecka do godz. 7:45 pierwszego dnia nieobecności poprzez aplikację INSO.

Zwrotu opłaty dokonuje się poprzez zaliczenie należnej kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny.

  • nieobowiązkowych zajęć dodatkowych
  • dobrowolnych składek na Radę Rodziców

Podsumowanie

Opłaty za wyżywienie, godziny poza podstawą programową oraz zajęcia dodatkowe dokonywane są na podstawie comiesięcznego rozliczenia które rodzic otrzymuje na podany adres mailowy do 5 dnia każdego miesiąca.

Rachunek bankowy do wpłat za wyżywienie, godziny poza podstawą programową oraz zajęcia dodatkowe:

ING Bank nr 33 1050 1025 1000 0090 8022 0032 

Komentowanie jest wyłączone.