Rekrutacja

PONIŻEJ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „WYSPA PRZYGÓD” 2020/2021

Przypominamy, że w terminie od 19 kwietnia 2021 r. od godz. 13.00 do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 należy pisemnie (w recepcji przedszkola) potwierdzić wolę zapisu dziecka.

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH – ROCZNIK 2018

LISTY DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH – ROCZNIK 2018

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH – ROCZNIK 2017

LISTY DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH – ROCZNIK 2017

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH – ROCZNIK 2015

LISTY DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH – ROCZNIK 2015

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 stycznia 2021 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

 Lp.  Etapy postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
  1.Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.od 22 marca 2021 r.od godz. 12.00 do 26 marca 2021 r.do godz. 16.00 ——————————
    2.Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.  od 29 marca 2021 r.od godz. 13.00 do 9 kwietnia 2021 r.do godz. 16.00  od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 13.00 do 6 sierpnia 2021 r.do godz. 16.00
        3.Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 kwietnia 2021 r.o godz. 15.00 13 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00
   4.Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia. od 19 kwietnia 2021 r.od godz. 13.00do 23 kwietnia 2021 r.do godz. 16.00 od 16 sierpnia  2021 r. od godz. 13.00do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 
 5.Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.6 maja 2021 r. o godz. 15.0023 sierpnia 2021 r.o godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2021/2022 w swojej placówce – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 brane są  pod uwagę :

  • kryteria  określone w  art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.
  • kryteria określone przez organ prowadzący w  Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają  różną wartość.

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (zamieszkanie na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.  

Poniżej w tabeli Nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie oraz dokumenty które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Tabela nr 2

 Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata**Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  – należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieciOświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
3.Niepełnosprawnośćjednego z rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
4.Niepełnosprawnośćobojga rodziców kandydata Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
5.Niepełnosprawnośćrodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697, z późn. zm.)Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach oraz dokumenty, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Tabela nr 3 

Lp 1Kryterium 2Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 3
   1.    Oboje rodzice kandydata pracują zawodowozaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników
  2.Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:oboje rodziców kandydatajednego rodzica kandydata Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
   3.  Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoliRodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki
  4. Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z  2017 r. poz. 1952) Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie 
 5.Rodzice kandydata posiadają  dwoje dzieciKopie aktów  urodzenia dzieci
   6.  Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoliPisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dzienniePisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja 

Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki działają:

  • trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Ząbki:

Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek” ul. Wyspiańskiego 22 oraz druga lokalizacja ul. Dzika 36

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek” ul. Prusa 3/5

Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat” ul. Westerplatte 1/11

  • osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Jagódka ABC” 

Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki 

Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND” 

Publiczne Przedszkole „Marzenia do spełnienia”

 Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”

Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”

Publiczne Przedszkole „Lawendowa Marina”

  • pięć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, w których to w roku szkolnym 2021/2022 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 5

Listę placówek, w których będzie prowadzona rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 podamy do publicznej wiadomości do dnia 29 marca 2021 do godz. 11.00. Powyższe uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 22 do 26 marca 2021 r. będą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki jaką ilością wolnych miejsc dysponują.

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl.

WZÓR WNIOSKU PONIŻEJ

Komentowanie jest wyłączone.